ISO

Vi är sedan länge certifierade för ISO-9001 och miljöcertifierade för ISO-14001.
Dessutom har vi en skriven policy för arbetsmiljö:

Kvalitetspolicy

  • Vi ska göra rätt från början
  • Vi ska leverera på avtalad tid
  • Vi ska tillsammans med kunden specificera krav, som vi har förutsättningar att uppfylla
  • Vi ska endast använda godkänd utrustning, enligt fastställda myndighetskrav
  • Alla ska vara medvetna om företagets policy. Varje anställd ansvarar för kvalitén på sitt arbete, med egenkontroll.
  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar på våra produkter/tjänster
  • Vi ska säkerställa att kundens krav och önskemål uppfylls.

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska, tillsammans med de anställda, skapa en godtagbar arbetsmiljö, med hänsyn till varje anställds personliga förutsättningar.
I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
Det ankommer på var och en att följa utarbetade instruktioner och rutiner, enligt ISO verksamhetssystem samt vara uppmärksam på eventuella risker och hot mot en bra arbetsmiljö.

Vid eventuella störningar ska händelserna avrapporteras och behandlas i ledningsgrupp och personalmöten.
Vid nyinvesteringar ska hänsyn till miljö, arbetsmiljö och risker beaktas och diskuteras i samverkan med de anställda.

Miljöpolicy

Erabs övergripande mål är att nå en miljömässigt, långsiktig och uthållig lönsamhet. Våra tjänster/produkter ska vara miljömässigt godtagbara samt lätta att återvinna. Våra insatser styrs av myndighetskrav, kundkrav och affärsmässiga krav på vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.Ansvar


VD har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och tillser att upprättad miljöpolicy följs.
Vi åtar oss att följa svensk miljölagstiftning och andra myndighetskrav. All personal ska visa ett personligt ansvar för miljön, i det dagliga arbetet, och vara involverad i förbättringsarbetet.Utveckling

Vi ska utveckla långsiktiga miljöplaner samt fortlöpande anpassa dessa till nya rön inom miljöområdet. Vid utveckling av nya metoder och ny teknik inom våra verksamhetsområden ska miljöaspekterna beaktas. Miljörisker ska förebyggas genom ständiga miljöförbättringar, minimering av materiell förbrukning samt genom förebyggande av förorening. En förutsättning i denna strävan är att varje anställd är tillräckligt utbildad för att omsätta policyn i praktisk handling.Inköp


Leverantörer och entreprenörer ska påverkas av principerna i denna policy. Miljöfrågorna ska beaktas vid planering av projekt. Metoder, applikationer och material som innebär mindre miljöpåverkan ska prioriteras framför i övrigt likvärdiga alternativ.Information


All information inom företaget ska kännetecknas av öppenhet och saklighet.Uppföljning


Vi ska regelbundet kontrollera efterlevnaden av denna Miljöpolicy. Alla i företaget ska delges vår miljöpolicy.